Danh sách : Tam đại kỳ thư internet

Tam đại kì thư gồm có Tru Tiên, Phiêu diểu chi lữ và Tiểu binh truyền kì.