Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng

Tên tiếng hán: 青鸾峰上