Tác giả: Đào Lý Bất Am Xuân Phong

Tên tiếng hán: 桃李不谙春风