Tác giả: Địch Ba Lạp Tước Sĩ

Tên tiếng hán: 迪巴拉爵士