Tác giả: Hương Lạt Tiểu Long Hà

Tên tiếng hán: 香辣小龙虾