Tác giả: Nhị Thập Thất Khỏa Đậu

Tên tiếng hán: 二十七颗豆