Tác giả: Nghi Thị Địa Thượng Sảng

Tên tiếng hán: 疑是地上爽