Tác giả: Nặc Nặc Hoàn Một Lão

Tên tiếng hán: 诺诺还没老