Tác giả: Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo

Tên tiếng hán: 奥尔良烤鲟鱼堡