Tác giả: Nhất Chước Thanh Tửu

Tên tiếng hán: 一酌清酒