Tác giả: Hư Vô Hành Giả Bắc Minh

Tên tiếng hán: 虚无行者北冥