Tác giả: Tiểu Bạch Biến Lão Bạch

Tên tiếng hán: 小白变老白