Tác giả: Mộng Nhật Tịch Chiếu

Tên tiếng hán: 梦日夕照