Tác giả: Cô Vũ Diệc Sinh Hàn

Tên tiếng hán: 孤雨亦生寒