Tác giả: Chân Đích Diệc Trầm Túy

Tên tiếng hán: 真的亦沉醉