Tác giả: Hát Trà Đích Tiểu Hoán Hùng

Tên tiếng hán: 喝茶的小浣熊