Tác giả: Vân Hải Thanh Mã Trảm

Tên tiếng hán: 云海青马斩