Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang

Tên tiếng hán: 宝月流光