Tác giả: Hắc Gia Nhưỡng Ti Tửu

Tên tiếng hán: 黑茄酿啤酒