Tác giả: Kiếm Vũ Trung Nguyên

Tên tiếng hán: 剑舞中原