Tác giả: Mông Diện Quái Khách

Tên tiếng hán: 蒙面怪客