Tác giả: Thật Chúc Đệ Trung Chi Đệ

Tên tiếng hán: 实属弟中之弟