Tác giả: Lưu Lãng Quang Niên Chi Ngoại

Tên tiếng hán: 流浪光年之外