Tác giả: Hưu Tiên Bất Hảo Ngoạn

Tên tiếng hán: 休仙不好玩