Tác giả: Bạch Hồ Bất Thị Miêu

Tên tiếng hán: 白狐不是猫