Tác giả: Cấm Chỉ Cấm Chỉ Mạc Ngư

Tên tiếng hán: 禁止禁止摸鱼