Tác giả: Kim Thiên Dã Đĩnh Hảo

Tên tiếng hán: 今天也挺好