Tác giả: Mỗ Môi Cầu Đích Tán Ca

Tên tiếng hán: 某煤球的赞歌