Tác giả: Tam Thiên Lưỡng Giác

Tên tiếng hán: 三天两觉