Tác giả: Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa

Tên tiếng hán: 初恋璀璨如夏花