Tác giả: Bi Ca Đường Tam Tàng

Tên tiếng hán: 悲歌唐三藏