Tác giả: Xuyên Hoàng Y Đích A Phì

Tên tiếng hán: 穿黄衣的阿肥