Tác giả: Tịch Mịch Ngã Độc Tẩu

Tên tiếng hán: 寂寞我独走