Tác giả: Phi Tường de Lại Miêu

Tên tiếng hán: 飞翔de懒猫