Tác giả: Thập Cửu Hành Ca Kịch

Tên tiếng hán: 十九行歌剧