Tác giả: Không Tưởng Chi Long

Tên tiếng hán: 空想之龙