Tác giả: Sanh Tiêu Kiếm Khách

Tên tiếng hán: 笙箫剑客