Tác giả: Bế Khẩu Mị Nhãn Nhân

Tên tiếng hán: 闭口眯眼人