Tác giả: Sương Phong Huyết Vũ

Tên tiếng hán: 霜枫血舞