Tác giả: Nhất Ngữ Phá Xuân Phong

Tên tiếng hán: 一语破春风