Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Tên tiếng hán: 横扫天涯