Tác giả: Thụy Giác Hội Biến Bạch

Tên tiếng hán: 睡觉会变白