Tác giả: Từ Công Tử Thắng Trị

Tên tiếng hán: 徐公子胜治