Tác giả: Na Nhất Can Lão Yên Thương

Tên tiếng hán: 那一杆老烟枪