Tác giả: Lai Bất Cập Ưu Thương

Tên tiếng hán: 来不及忧伤