Tác giả: Giáp Ngư Bất Thị Quy

Tên tiếng hán: 甲鱼不是龟