Tác giả: Khiên Khiên Khuẩn Tử

Tên tiếng hán: 骞骞菌子