Tác giả: Nữ Hài Xuyên Đoản Quần

Tên tiếng hán: 女孩穿短裙