Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Tên tiếng hán: 白色十三号