Tác giả: Kiện Bàn Thượng Đích Lại Miêu

Tên tiếng hán: 键盘上的懒猫